Objavljeno:

Nedelja je Gospodov dan

Psihiatrična klinika Ljubljana je v septembru 2006 psihiatru – sodnemu izvedencu nezakonito omogočila vpogled v zdravstveno dokumentacijo pacientke in s tem po mnenju Informacijskega pooblaščenca prekršila Zakon o varstvu osebnih podatkov. Pri omenjenih podatkih gre namreč za tim. občutljive osebne podatke (19. točka 6. člena ZVOP-1), pacientka pa je (kot je bilo ugotovljeno v inšpekcijskem postopku) že leta 2002 pisno prepovedala posredovanje svojih osebnih podatkov komurkoli brez njene izrecne osebne privolitve. Psihiatrična klinika Ljubljana ustreznih pravnih podlag za posredovanje teh osebnih podatkov v smislu 13. člena ZVOP-1 ni imela.

Zaradi ugotovljene kršitve je Informacijski pooblaščenec pravni osebi določil globo v znesku 4170 EUR (po ZVOP-1 najnižja možna globa), odgovornima osebama pravne osebe pa zaradi opustitve dolžnega nadzorstva vsaki 830 EUR globe (tudi najnižja možna globa).

Odgovorni osebi sta podali zahtevo za sodno varstvo, v kateri sta zanikali, da naj bi opustili dolžno nadzorstvo. Sodišče je nato v sodbi ZSV-44-2009 ugotovilo, da zahteva ni utemeljena v delu, ki se nanaša na ugotovitev dejanskega stanja prekrška, je pa utemeljena v delu, ki se nanaša na izrek sankcije. V razsodbi je sodišče sicer ugotovilo, da:

Prekrškovni organ je dejansko stanje prekrška pravilno in popolno ugotovil ter na tej podlagi upravičeno izdal odločbo o prekršku, pri čemer je odmeril globo za prekšek po 13. členu ZVOP-1 na spodnji meji predpisane globe v razponu.” (stran 5)

Vendar pa je sodišče (zakonsko najnižjo!) izrečeno globo zmanšalo iz 830 EUR na 250 EUR (torej na približno tretjino). Ob tem pa je zanimiva predvsem obrazložitev sodišča:

Pač pa je sodišče, glede na ugotovljeno dejansko stanje (v zvezi z navedbami storilcev v zahtevi za sodno varstvo), sankcijo za prekršek omililo, saj je do prekrška prišlo v nedeljo, ko je konkretna kontrola dejansko otežena, poleg tega je bila zdravstvena dokumentacija izročena na vpogled, sicer nezakonito (ker izvedenec ni imel sodne odredbe za ta primer), sodnemu izvedencu *****. Navedeni okoliščini je sodišče štelo kot posebno olajševalni in je globo izreklo znatno pod zakonsko predpisanim minimumom za storjeni prekršek. Globe ni bilo še bolj omiliti ali odpustiti, saj gre za hujšo kršitev ZVOP-1, saj je zanj predpisana sorazmerno visoka globa.” (strani 5 in 6)

Nedelja ima torej poseben status, je pravzaprav dan, ko je kazni za storjene hujše kršitve mogoče zmanjšati za dve tretjini.

Zastavlja se le vprašanje, ali to pravilo velja tudi za prometne prekrške. Vzporednic z npr. nedeljskimi zdravniškimi napakami ali kršitvami človekovih pravic v policijskih postopkih v nedeljo pa raje ne bomo vlekli.

Kategorije: Človekove pravice, Zasebnost
Ključne besede: Informacijski pooblaščenec, sodba