Pravno obvestilo

Avtorske pravice

Za objavo ali reproduciranje na tej spletni strani objavljenega gradiva, ki je na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95 s spremembami) varovano gradivo, je potrebna odobritev upravljavca te strani oziroma posameznega avtorja.

Drug medij lahko to gradivo objavi v celoti in v nespremenjeni obliki, če to gradivo predstavlja neznaten del njegove vsebine. Spletno mesto Telefoncek.si torej za prej navedeno gradivo drugim medijem, ob določenih pogojih, dovoljuje več, kot pa vsebinske omejitve iz ZASP. Če drug medij to gradivo objavi na prej naveden način, mora navesti vir (Telefoncek.si), spletno mesto (https://Telefoncek.si) ter avtorjevo osebno ime. Če se prej navedeno gradivo uporablja na način, kot ga določajo določbe o vsebinskih omejitvah avtorskih pravic, mora medij izpolniti vse zahteve ZASP (npr. pri citiranju in pravici do obveščenosti je treba navesti vir ter avtorjevo osebno ime).

Vsakršna druga uporaba gradiva, ki je na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95 s spremembami) varovano gradivo, brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca te strani ali avtorja ni dovoljena.

Pri prispevkih, ki so objavljeni pod eno izmed Creative Commons licenc za reproduciranje veljajo pogoji, kot jih določajo te licence. Za ostale vsebine, kjer licenca ni izrecno navedena, veljajo prej navedeni pogoji.

Zasebnost

Spletno mesto Telefoncek.si ne beleži nobenih statistik obiskovalcev in obiskovalcem ne dodeljuje nikakršnih spletnih piškotkov.

Spletni strežnik spletnega mesta Telefoncek.si v dnevniško datoteko beleži IP naslove obiskovalcev, datum in čas obiska, obiskano spletno mesto in podatke o tem mestu (koda odgovora strežnika na spletni zahtevek in velikost datoteke v bajtih), spletno mesto, ki ga je uporabnik predhodno obiskal (tim. referer) ter podatke o identifikaciji spletnega brskalnika. Gre za običajno beleženje podatkov v tim. razširjeno dnevniško datoteko (tim. combined log). Ti podatki se hranijo do 7 dni in sicer z namenom ugotavljanja morebitnih napak pri delovanju spletnega strežnika ali odkrivanja morebitnih hekerskih napadov.

Upravljavci spletnega mesta Telefoncek.si se zavezujemo, da zagotavljamo vse razumne ukrepe, da podatki s katerimi bi bilo mogoče identificirati posameznega obiskovalca, ne bodo dostopni nepooblaščenim osebam ali javnosti, razen v sumarni oziroma anonimizirani obliki. Zbrani podatki bodo razkriti samo, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ali nujno potrebno za zaščito in obrambo pravic ali lastnine upravljavcev spletnega mesta Telefoncek.si.

Spletni strežnik uporablja HTTPS povezave visoke kvalitete.

Izključitev odgovornosti

Upravljavci spletnega mesta Telefoncek.si ne dajemo nobenih izjav o ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti naših storitev programske ali strojne opreme. Vse storitve so na voljo “take, kot so” brez kakršne koli garancije. Upravljavci spletnega mesta zavračamo vsa jamstva ali pogoje v zvezi s temi storitvami ter v nobenem primeru ne prevzemamo odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno, posledično ali kakršno koli drugo škodo (vključno s škodo zaradi izgube uporabnosti, podatkov ali dobička), ki izhaja ali je v kakor koli povezana z uporabo ali delovanjem spletnega mesta in njenih storitev, z nezmožnostjo uporabe spletne strani ali njenih storitev.

Objavljeni prispevki izražajo izključno stališča podpisanih avtorjev.