Objavljeno:

Stroški za informacijsko tehnologijo v slovenskem proračunu

Ministrstvo za javno upravo je 28. septembra 2009 na spletnih straneh objavilo letna načrta pridobivanja stvarnega premoženja države za leti 2010 in 2011 – Predlog Letnih načrtov pridobivanja stvarnega premoženja države za leti 2010 in 2011.

Med objavljenimi dokumenti sta tudi dva, z imeni (T4-pro2010-Informatizacija-20090926.XLS in T4-pro2011-Informatizacija-20090926.XLS), ki vsebujeta predloge proračunskih postavk za stroške informacijske tehnologije v državni upravi.

Glede na podatke iz dokumentov, je proračun za IT za leto 2010 predvideval 135.217.041,03 EUR odhodkov, za leto 2011 pa 117.473.669,37 EUR odhodkov. Vlada je letna načrta na seji dne 29. septembra 2009 sprejela, v sporočilu za javnost pa je zapisano, da je na koncu vlada za informacijsko opremo predvidela celo nekoliko višja sredstva kot je bilo to sprva predlagano. Za leto 2010 ta sredstva znašajo 139.160.505,03 EUR, za leto 2011 pa 121.095.679,37 EUR.

Razlike pravzaprav niso drastično velike, prav tako pa na spletu nismo uspeli najti novejših dokumentov, zato smo analizirali podatke, ki so objavljeni in so bili namenjeni obravnavi na seji vlade. Domnevamo lahko, da struktura porabe v grobem verjetno ostaja precej enaka.

Da bi bila slika stroškov bolj jasna, smo podatke statistično analizirali in pripravili nekaj sumarnih prikazov. Za začetek si bomo pogledali nekatere zanimive razlike pri cenah za isti kos strojne opreme, nato pa še za kateri del informatizacije slovenska vlada namenja največ denarja.

Razlike v najnižji in najvišji ceni računalniških zaslonov

Za začetek si poglejmo nekatere nenavadne razlike pri cenah računalniških zaslonov. Če so visoke razlike v ceni najcenejšega in najdražjega brezprekinitvenega napajanja (UPS) ali komunikacijske opreme za satelitski prenos povsem razumljive (zmogljivosti in funkcionalnosti posameznih naprav se namreč lahko močno razlikujejo), pa je precej nenavadna razmeroma visoka razlika v ceni zaslonov. Najcenejše zaslone bodo v letu 2010 kupili v Inšpektoratu RS za okolje in prostor: 19″ LCD zasloni bodo znašali zgolj 93,82 EUR po kosu. Najdražji zaslon pa bodo leta 2010 kupili na MJU, cena za en kos znaša kar 20.200 EUR.

Seveda je nepravično primerjati nek običajen LCD zaslon z namenskim kosom visoko specializirane strojne opreme (gre za nakup in nadgradnjo konzolne in servisne opreme v okviru projekta razvoj in vzpostavitev storitev za prenos govora), ki je prav tako kot običajen zaslon v osnovi namenjena prikazovanju podatkov. Zato smo opravili primerjavo cen samo za LCD zaslone.

V letu 2010 bo najcenejši 17″ LCD zaslon stal 160 EUR, najdražji pa 500 EUR. Najcenejši 19″ LCD zaslon bo stal 93,82 EUR, najdražji pa 360 EUR. 20″ LCD zasloni se bodo kupovali v rangu od 160 do 350 EUR, 23″ pa od 150 do 300 EUR.

V letu 2011 bo najcenejši 17″ LCD zaslon stal 140 EUR, najdražji pa 250 EUR. Najcenejši 19″ LCD zaslon bo stal 44,13 EUR (tudi tega bodo kupili na Inšpektoratu RS za okolje in prostor), najdražji pa 360 EUR. 20″ LCD zasloni se bodo kupovali v rangu od 160 do 350 EUR, 23″ pa od 140 do 500 EUR.

Razlike vsekakor niso zanemarljive, sploh če vemo, da ne gre za nakup le nekaj kosov opreme, pač pa se bo LCD zaslone kupovalo v večjih količinah. Razlike pa so nenavadne tudi zato, ker naj bi nakupi računalniške opreme potekali enotno, preko Ministrstva za javno upravo, in naj ne bi bili več prepuščeni posameznim organom.

Kakorkoli že, iz podatkov je razvidno, da je za nakupe računalniške strojne opreme v letih 2010 in 2011 namenjeno le 17,1 milijona, kar znaša dobrih 6,7% celotnega IT proračuna za dve leti. Bistveno bolj zanimiv pa je podatek, v katere postavke se prelije večina denarja.

Visoki stroški za licenčno programsko opremo

Združeni stroški za IT glede na podkonte kažejo, da bo državna uprava v letu 2010 največ sredstev namenila za nakup ali najem programske opreme oziroma licenc za programsko opremo, bistveno manj pa za izobraževanje zaposlenih z informacijskega področja ter razvoj in implementacijo IT rešitev.

Prikaz IT stroškov za leto 2010 glede na podkonto

Prikaz IT stroškov za leto 2010 glede na podkonto.

Za najem programske računalniške opreme, nakup licenčne programske opreme ter nakup druge (nelicenčne) programske opreme bomo tako v letu 2010 odšteli dobrih 33 milijonov EUR. Za tekoče vzdrževanje licenčne in nelicenčne programske opreme, bo po vladnem načrtu Slovenija v letu 2010 odštela dobrih 11,5 milijona EUR.

Čeprav v javnosti pogosto slišimo krilatico, da želimo postati družba znanja, pa bo za izdatke za izobraževanje zaposlenih z informacijskega področja namenjeno zgolj 438.715 EUR.

Prikaz IT stroškov za 2011 glede na podkonto.

Prikaz IT stroškov za 2011 glede na podkonto.

Podobno bo tudi v letu 2011. Za najem programske računalniške opreme, nakup licenčne programske opreme ter nakup druge (nelicenčne) programske opreme bomo po načrtih vlade v letu 2011 sicer odšteli precej manj, dobrih 23,3 milijonov EUR, stroški za tekoče vzdrževanje licenčne in nelicenčne programske opreme, pa bodo nekoliko večji – v letu 2011 bodo znašali dobrih 12,8 milijona EUR. Zmanjšali pa se bodo tudi izdatki za izobraževanje zaposlenih z informacijskega področja, ki bodo v letu 2011 znašali zgolj 401.699 EUR.

Zanimiva je tudi primerjava stroškov vzdrževanja za strojno in programsko opremo. Za tekoče vzdrževanje licenčne in nelicenčne programske opreme bomo v letih 2010 in 2011 odšteli dobrih 24,4 milijona EUR, tekoče vzdrževanje strojne opreme, pa bo znašalo dobrih 14,5 milijona EUR. V obeh letih bodo stroški za tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja (v to se med drugim šteje tudi tim. vzdrževanje licenc) znašali dobrih 30,4 milijona EUR, stroški najema programske računalniške opreme in nakupa licenčne programske opreme pa dobrih 25,2 milijona EUR. Programska oprema torej predstavlja razmeroma velik (pravzaprav največji) strošek državne uprave.

Podobno sliko kaže tudi sumarni prikaz stroškov glede na namen porabe.

Prikaz IT stroškov za 2010 glede na namen porabe.

Prikaz IT stroškov za 2010 glede na namen porabe.

V letu 2010 bomo za vzdrževanje programske opreme odšteli dobrih 29 milijonov EUR, za vzdrževanje licenc pa dobrih 28 milijonov EUR. Tudi vzdrževanje in podpora ne bosta poceni – dobrih 25,2 milijona EUR. Precej manj pa bo državna uprava namenila za razvoj in implementacijo – le dobrih 5 milijonov EUR.

Prikaz IT stroškov za 2011 glede na namen porabe.

Prikaz IT stroškov za 2011 glede na namen porabe.

Enako lahko ugotovimo tudi za leto 2011. Za vzdrževanje programske opreme bomo odšteli dobrih 26,4 milijona EUR, vzdrževanje licenc bo zneslo 19,5 milijona EUR, vzdrževanje in podpora pa bosta proračun olajšala za dobrih 23 milijonov EUR. Še bolj pa bo državna uprava zategnila pas pri razvoju in implementaciji – namenjeno jima bo le slabe 4 milijone EUR.

Sklep

Predlog vlaganj v informacijsko tehnologijo, ki ga je pripravilo Ministrstvo za javno upravo tako kaže zanimivo podobo javne porabe. V letih 2010 in 2011 bo vlada največ, kar 47,5 milijona EUR namenila za vzdrževanje licenc. Za vzdrževanje strojne opreme je namenjenih dobrih 11 milijonov EUR. Po drugi strani pa bo za razvoj in implementacijo namenjenih 9,2 milijona EUR, za izobraževanje iz področja IT pa slab milijon EUR.

Pri vsem skupaj je zanimivo tudi to, da kljub temu, da stroški licenčne programske opreme predstavljajo tako visok delež stroškov, vsaj za sedaj ni videti, da bi država razmišljala o kakšnem obsežnejšem prehodu na odprtokodno programsko opremo, pri kateri stroškov licenc ni potrebno plačevati. Kljub temu, da se je Slovenija v Strategiji razvoja informacijske družbe (si2010) na strani 41 zavezala zagotavljanju “ustreznih možnosti za razvoj uvajanje in uporabo rešitev, ki temeljijo na načelu odprte kode na vseh področjih javnega interesa” med strateške cilje pa je zapisala tudi “dejavno podporo enakovredni obravnavi lastniške in odprtokodne programske opreme“, je proračunska realnost precej drugačna. V praksi namreč vlada za vzdrževanje licenc namenja približno petkrat več denarja kot za razvoj in implementacijo (npr. že obstoječih odprtokodnih rešitev).

Podatki vsekakor kličejo k tehtnemu razmisleku kakšna pravzaprav sploh je strategija razvoja informatike v slovenski državni upravi. Podrobnejše preglednice z nekaterimi podatki si lahko ogledate v nadaljevanju. Vsi v tem članku objavljeni podatki in grafi pa so na voljo tudi v posebnem dokumentu, ki se nahaja v OpenOffice.org Calc formatu. Odprtokodni in brezplačni pisarniški paket OpenOffice.org, s katerim je dokument mogoče odpreti, si lahko prenesete iz spletne strani http://www.openoffice.org/.

Prikaz stroškov za informacijsko tehnologijo za leto 2010 glede na podkonto

</col> </col>
Podkonto Vrednost (EUR)
Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja 16.386.811,47 EUR
Nakup druge (nelicenčne) programske opreme 16.231.578,00 EUR
Nakup telekomunikacijske opreme 13.265.292,40 EUR
Nakup licenčne programske opreme 12.834.896,67 EUR
Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 11.807.475,40 EUR
Nakup strojne računalniške opreme 9.006.147,84 EUR
Storitve informacijske podpore uporabnikom 6.940.335,83 EUR
Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme 6.910.897,78 EUR
Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 6.903.220,12 EUR
Računalniške storitve 6.637.549,79 EUR
Nakup strežnikov in diskovnih sistemov 6.400.463,55 EUR
Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme 5.208.751,16 EUR
Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov 4.799.951,60 EUR
Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 4.657.308,70 EUR
Najem programske računalniške opreme 4.012.138,00 EUR
Analize, študije in načrti z informacijskega področja 2.006.207,05 EUR
Nakup drugih osnovnih sredstev 482.156,17 EUR
Izdatki za izobraževanje zaposlenih z informacijskega področja 438.715,00 EUR
Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme 270.876,00 EUR
Najem strojne računalniške opreme 16.268,50 EUR

Prikaz stroškov za informacijsko tehnologijo za leto 2010 glede na namen porabe

</col> </col>
Namen porabe Vrednost (EUR)
Vzdrževanje programske opreme 29.050.880,67 EUR
Vzdrževanje licenc 28.083.014,52 EUR
Vzdrževanje in podpora 25.297.750,89 EUR
Ostala strojna računalniška oprema 9.137.851,18 EUR
Razvoj in implementacija 5.266.745,00 EUR
Aktivna mrežna oprema 4.830.201,98 EUR
Klicni center 4.656.288,23 EUR
Vzdrževanje strojne opreme 4.599.106,00 EUR
Osebni računalniki 3.376.606,85 EUR
Zunanje izvajanje storitev 2.456.299,00 EUR
Podpora (CPU) 2.099.334,60 EUR
Visoko zmogljivi strežniki ter delovne postaje posebnega pomena 2.035.001,00 EUR
Strežniki 2.005.679,79 EUR
Analiza, načrtovanje in dokumentiranje 1.972.347,36 EUR
Usmerjevalniki 1.557.342,79 EUR
Enote za varnostno shranjevanje podatkov 1.237.041,00 EUR
Tiskalniška oprema 827.283,44 EUR
Prenosni računalniki 810.112,19 EUR
Strežniki oddaljenega dostopa 722.073,00 EUR
Sistemi za shranjevanje podatkov 687.584,08 EUR
Oprema za podporo večpredstavnosti 670.387,67 EUR
Izobraževanje (na daljavo, uporabnikov, specialistično) 520.658,00 EUR
Pasivna mrežna oprema 465.876,68 EUR
Sistemi za neprekinjeno napajanje 358.480,00 EUR
Računalniški zasloni 347.298,20 EUR
Nadzorni sistemi 337.020,57 EUR
Transportna stikalna oprema 316.900,00 EUR
Periferna oprema strežnikov ter delovnih postaj posebnega pomena 315.134,01 EUR
Zunanje izvajanje nalog 300.126,17 EUR
Optični čitalniki 235.445,00 EUR
Komunikacijska oprema za satelitski prenos 210.080,00 EUR
Ročni računalniki 133.647,00 EUR
Modemi 111.300,00 EUR
Požarne pregrade 92.217,43 EUR
Razpis 55.000,00 EUR
Ostale storitve in oprema 17.413,43 EUR
Prezentacijska oprema 10.300,00 EUR
Merilno preizkusna oprema in analizatorji protokolov 7.413,30 EUR
Dokumentacija 3.200,00 EUR
Periferna računalniška oprema 600,00 EUR

Prikaz stroškov za informacijsko tehnologijo za leto 2011 glede na podkonto

</col> </col>
Podkonto Vrednost (EUR)
Nakup druge (nelicenčne) programske opreme 14.951.042,16 EUR
Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja 14.052.776,63 EUR
Nakup telekomunikacijske opreme 11.351.719,07 EUR
Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 9.154.541,80 EUR
Nakup strojne računalniške opreme 8.116.268,58 EUR
Računalniške storitve 7.766.523,15 EUR
Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 7.635.107,60 EUR
Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme 7.369.058,01 EUR
Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 6.932.220,70 EUR
Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme 5.931.624,52 EUR
Nakup strežnikov in diskovnih sistemov 5.643.982,53 EUR
Nakup licenčne programske opreme 5.285.564,68 EUR
Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov 4.995.121,60 EUR
Najem programske računalniške opreme 3.132.401,20 EUR
Storitve informacijske podpore uporabnikom 2.830.858,66 EUR
Analize, študije in načrti z informacijskega področja 1.051.536,36 EUR
Nakup drugih osnovnih sredstev 478.353,57 EUR
Izdatki za izobraževanje zaposlenih z informacijskega področja 401.699,00 EUR
Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme 386.594,00 EUR
Najem strojne računalniške opreme 6.675,55 EUR

Prikaz stroškov za informacijsko tehnologijo za leto 2011 glede na namen porabe

</col> </col>
Namen porabe Vrednost (EUR)
Vzdrževanje programske opreme 26.418.010,89 EUR
Vzdrževanje in podpora 23.138.991,22 EUR
Vzdrževanje licenc 19.515.276,92 EUR
Ostala strojna računalniška oprema 6.454.688,80 EUR
Vzdrževanje strojne opreme 6.427.200,17 EUR
Aktivna mrežna oprema 5.789.396,01 EUR
Zunanje izvajanje storitev 4.509.208,00 EUR
Razvoj in implementacija 3.938.218,16 EUR
Osebni računalniki 3.600.385,61 EUR
Strežniki ter delovne postaje posebnega pomena 3.224.584,51 EUR
Podpora (CPU) 2.157.364,20 EUR
Komunikacijska oprema za satelitski prenos 1.132.729,00 EUR
Enote za varnostno shranjevanje podatkov 1.086.772,00 EUR
Analiza, načrtovanje in dokumentiranje 1.074.259,36 EUR
Strežniki 1.008.738,58 EUR
Strežniki oddaljenega dostopa 792.274,00 EUR
Tiskalniška oprema 711.601,00 EUR
Zunanje izvajanje nalog 657.318,00 EUR
Oprema za podporo večpredstavnosti 645.676,67 EUR
Prenosni računalniki 507.901,83 EUR
Avtentikacijski sistemi 503.000,00 EUR
Izobraževanje (na daljavo, uporabnikov, specialistično) 473.007,00 EUR
Sistemi za shranjevanje podatkov 457.583,96 EUR
Računalniški zasloni 359.997,82 EUR
Klicni center 339.361,00 EUR
Transportna stikalna oprema 324.500,00 EUR
Sistemi za neprekinjeno napajanje 315.980,00 EUR
Požarne pregrade 307.620,00 EUR
Nadzorni sistemi 281.913,57 EUR
Pasivna mrežna oprema 240.288,84 EUR
Prezentacijska oprema 212.200,00 EUR
Periferna oprema strežnikov ter delovnih postaj posebnega pomena 183.360,94 EUR
Optični čitalniki 182.511,00 EUR
Informacijski terminali 142.500,00 EUR
Usmerjevalniki 121.883,91 EUR
Modemi 103.600,00 EUR
Ročni računalniki 75.310,00 EUR
Ostale storitve in oprema 28.413,10 EUR
Merilno preizkusna oprema in analizatorji protokolov 26.243,30 EUR
Dokumentacija 3.200,00 EUR
Periferna računalniška oprema 600,00 EUR
Kategorije: Informacijska tehnologija, Odprta koda
Ključne besede: proračun, stroški državne uprave za informacijsko tehnologijo